Service area
首頁 > 服務範圍 > 專業服務
提供廠商完整及全面之服務

專業服務

測試服務

驗證服務

專業服務

服務範圍

測試服務

驗證服務

專業服務

量測與儀器校正

化學校正服務

電量校正服務

電磁量校正服務

物理量校正服務

臨場檢查

工廠檢查服務

EMI量測場地驗證

赴廠遊校服務

技術諮詢與人才培訓

品質管理系統訓練

綠色環境管理系統訓練

職安衛暨社會責任管理系統訓練

醫療器材管理系統類訓練

醫療器材檢測驗證法規諮詢服務

企業社會責任(CSR)推動與諮詢服務

產品壽命預估(MTBF)及可靠度技術服務

能力試驗

能力試驗服務